Algemene voorwaarden

Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan  onder: Opdrachtgever de partij die de opdracht geeft.  Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, zie  boven. Werkdagen: alle dagen met uitzondering  van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag,  de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag  van  H.M. de Koningin officieel wordt gevierd.

ARTIKEL 1 OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en MIJss gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte – sluiten overeenkomst
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Na aanvaarding door de opdrachtgever van de aanbieding is MIJSS slechts gebonden, indien een overeenkomst mede door MIJSS is ondertekend en/of nadat met de uitvoering van opgedragen werkzaamheden is begonnen. Een door beide partijen ondertekende offerte wordt hierbij tevens beschouwd als een overeenkomst.

ARTIKEL 2 DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Uitvoeren opdracht
MIJss zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voorzover overeengekomen zal MIJss de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door MIJss mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door her tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien MIJss op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan MIJss namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers
Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan MIJss, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht MIJss volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van MIJss dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering
Een door MIJss opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Mijss is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van MIJss.

2.8 Klachten
Deze dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan MIJss te worden meegedeeld.

ARTIKEL 3 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan MIJss. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend MIJss daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Mijss te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerper in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij MIJss
De in het kader van de opdracht door het Mijss tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes,  mallen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Mijss, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

ARTIKEL 4 GEBRUIK EN LICENTIE

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met MIJss, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorz over dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Mijss bekend te zijn gemaakt.

4.2 Afwijkend gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van MIJss niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of anders te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Mijss, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van ten minste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 500,00.

4.3 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming MIJss veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

4.4 Eigen promotie
MIJss heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 5 HONORARIUM

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die MIJss voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien MIJss door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door MIJss gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft MIJss na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit een dergelijke controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Mijss enig recht verliest.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door MIJss nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

6.2 Periodieke betalingen
MIJss heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan MIJss verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die hij aan MIJss heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

ARTIKEL 7 OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door het internet / ontwerpbureau
Indien de overeenkomst door MIJss wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan MIJss redelijkerwijs met meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal ten minste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door MIJss op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium die de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement
Zowel MIJss als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat
Na voortijdige beëindiging. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van MIJss bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van één maand.

ARTIKEL 8 GARANTIES EN VRIJWARINGEN

8.1 Auteursrechthebbende
MIJss garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart MIJss of door MIJss bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart MIJss voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Aansprakelijkheid
MIJss kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: A fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. B misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen. C fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. D in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. E fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5, zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

9.2 Beperkingaansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de ontwerper of de bedrijfsleiding van het ontwerpbureau, is de aansprakelijkheid van de ontwerper/het ontwerpbureau voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van € 500,00,– of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch MIJss jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

ARTIKEL I0 OVERIGE BEPALINGEN

10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht niet een met MIJss gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

1.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

10.3 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen MIJss en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen MIJss en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ontwerper/het ontwerpbureau is gevestigd.